🌳🌳🌳 PHÂN XANH SIÊU DƯỠNG CHO ĐẤT Hồi ông nội còn sống, dù bé tí tì ti nhưng em vẫn nhớ rất rõ ông băm cây phân xanh để bón lúa (còn gọi là cây Liên Tiên, cây Cỏ L... (Thêm)