Ai nói, nói cho ai nghe và nói vào thời điểm nào... (VÍ DỤ VẬY)- Mạn đàm về Y thuật 1/ NÓI VỚI AI: Không chỉ là ở chỗ „Người nói“ là „Ai“, mà đôi khi sự „hiểu biết“ và... (Thêm)